یافتن محصولات و سرویس ها


هاست 50 مگ لینوکس

هاست 50 مگ لینوکس حرفه ای+ 3 گیگ پهنای باند

25,000 تومان سالانه

هاست 100 مگ لینوکس

هاست 100 مگ لینوکس حرفه ای+ 4 گیگ پهنای باند

30,000 تومان سالانه

هاست 200 مگ لینوکس

هاست 200 مگ لینوکس حرفه ای+ 6 گیگ پهنای باند

40,000 تومان سالانه

هاست 500 مگ لینوکس

هاست 500 مگ لینوکس حرفه ای+ 10 گیگ پهنای باند

50,000 تومان سالانه

هاست 1 گیگ لینوکس

هاست 1000 مگ لینوکس حرفه ای+ 30 گیگ پهنای باند

25,000 تومان سه ماهه
70,000 تومان سالانه

هاست 2 گیگ لینوکس

هاست 2000 مگ لینوکس حرفه ای + 40 گیگ پهنای باند

30,000 تومان سه ماهه
90,000 تومان سالانه

هاست 3 گیگ لینوکس

هاست 3000 مگ لینوکس حرفه ای + 50 گیگ پهنای باند

40,000 تومان سه ماهه
120,000 تومان سالانه

هاست 4 گیگ لینوکس

هاست 4000 مگ لینوکس حرفه ای + 60 گیگ پهنای باند

50,000 تومان سه ماهه
150,000 تومان سالانه

هاست 5 گیگ لینوکس

هاست 5000 مگ لینوکس حرفه ای + 70 گیگ پهنای باند

60,000 تومان سه ماهه
170,000 تومان سالانه

هاست 10 گیگ لینوکس

هاست 10000 مگ لینوکس حرفه ای + 100 گیگ پهنای باند

80,000 تومان سه ماهه
250,000 تومان سالانه

هاست 15 گیگ لینوکس

هاست 15000 مگ لینوکس حرفه ای + 120 گیگ پهنای باند

90,000 تومان سه ماهه
320,000 تومان سالانه

هاست 20 گیگ لینوکس

هاست 20000 مگ لینوکس حرفه ای + 150 گیگ پهنای باند

120,000 تومان سه ماهه
400,000 تومان سالانه