آموزش نصب CMS های رایگان

تستاسیستم مدیریت ازمون آنلاین تستا, ﻃﺮح ﻛﺮدن ﺳﺆاﻻت ﻳﻚ آزﻣﻮن، ﭼﺎپ ﻛﺮدن و ﺗﻜﺜﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺼﺤﻴﺢ اوراق و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن از ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻤﺪه اﺳﺎﺗﻴﺪ، ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺪرﺳﻴﻦ و ﺣﺘﻲداوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﻋﻤﻮﻣﻲﺗﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ، ﻣﻲﺗﻮان […]

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ آﻧﻼﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن تیکفا TICKFA ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪگان ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻓﺮد ﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.وﺟﻮد ﻳﻚ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷه  اهمیت داشته باشد.پشتیبانی ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ […]

سی ام اس تومیتو کارت TomatoCartچیست؟ تومیتو شاپ یا  Tomato Cart یکی از بزرگترین فروشگاه ساز های آنلاین تحت PHP می باشد ، این سیستم مدیریت فروشگاه ساز کاملا بر پایه اینترنت طراحی شده است ، با استفاده از این سیستم فروشگاه ساز و نصب آن بر روی هاست لینوکس می توانید یک فروشگاه آنلاین […]

سیستم مدیریت محتوای webbak نوشته شده توسط زبان های PHP, HTML , CSS,JQUERY ویژگی های سیستم مدیریت محتوی webbaker استفاده آسان و رابط کاربری راحت پشتیبانی از ادیتور wysiwyg پشتیبانی از زبان های متعدد مدیریت فایل ها و رسانه قابل تنظیم با توجه به قالب وبسایت توسعه بی نهایت به دلیل افزودنیها پایگاه داده : MY SQL قابل […]

  • 1
  • 2