هاست 200 مگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 5 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 0 Add on domain
هاست 500 مگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 10 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 1 Add on domain
هاست 1 گیگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 15 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 1 Add on domain
هاست 2 گیگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 20 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 2 Add on domain
هاست 5 گیگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 30 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 2 Add on domain
هاست 10 گیگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 40 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 3 Add on domain
هاست 15 گیگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 50 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 3 Add on domain
هاست 20 گیگ لینوکس سی پنل


پهنای باند 70 گیگ
ایمیل، دیتابیس،پارک دامین، اف تی پی نامحدود

  • 4 Add on domain