هاست 50 مگ لینوکس


هاست 50 مگ لینوکس حرفه ای+ 3 گیگ پهنای باند

هاست 100 مگ لینوکس


هاست 100 مگ لینوکس حرفه ای+ 4 گیگ پهنای باند

هاست 200 مگ لینوکس


هاست 200 مگ لینوکس حرفه ای+ 6 گیگ پهنای باند

هاست 500 مگ لینوکس


هاست 500 مگ لینوکس حرفه ای+ 10 گیگ پهنای باند

هاست 1 گیگ لینوکس


هاست 1000 مگ لینوکس حرفه ای+ 30 گیگ پهنای باند

هاست 2 گیگ لینوکس


هاست 2000 مگ لینوکس حرفه ای + 40 گیگ پهنای باند

هاست 3 گیگ لینوکس


هاست 3000 مگ لینوکس حرفه ای + 50 گیگ پهنای باند

هاست 4 گیگ لینوکس


هاست 4000 مگ لینوکس حرفه ای + 60 گیگ پهنای باند

هاست 5 گیگ لینوکس


هاست 5000 مگ لینوکس حرفه ای + 70 گیگ پهنای باند

هاست 10 گیگ لینوکس


هاست 10000 مگ لینوکس حرفه ای + 100 گیگ پهنای باند

هاست 15 گیگ لینوکس


هاست 15000 مگ لینوکس حرفه ای + 120 گیگ پهنای باند

هاست 20 گیگ لینوکس


هاست 20000 مگ لینوکس حرفه ای + 150 گیگ پهنای باند